Problematika současného systému financování sociálního zabezpečení.
Tato úvaha byla napsána v prosinci roku 2008. I když je následující 
text téměř 2 roky starý, nic mu neubralo na aktualitě.
I nadále se všechny sociální systémy potýkají se stejnými, ba ještě více 
zostřenými problémy. Aktualita této úvahy spočívá v neochotě zasáhnout do charakteru 
liberálního hospodářského systému.Proto jsou problémy sociálního zabezpečení  
ve všech ekonomikách liberálního, popřípadě neoliberálního typu očividně stejné. dále...,

Stručný přehled vývoje sociálních systémů v Evropě
Problémy sociálního zabezpečení jsou ve všech ekonomikách liberálního, popřípadě neoliberálního 
typu očividně stejné:
Příjmová část sociálního systému je chronicky menší, nežli výdajová. To znamená. že celý systém 
je deficitní.. dále...,

Lesk a bída kapitálu
Dějiny ekonomie nepřestavují pouze výčet autorů a výklad jejich děl. Dějiny ekonomie, 
a především existence dobra a zla v ekonomii musí obsahovat především hlubší pohled na 
sociální poměry v jednotlivých dobách. dále...,


Kolektivní inteligence dělby práce
Spolu s vývojem lidské společnosti, zejména jejích výrobních sil spojených s rozvojem vědy 
a techniky nabývá dělba práce stále významnější roli. dále...,

Kategorie zisk z pohledu směny a vlastnictví kapitálu.
Několik slov úvodem.
Cílem této úvahy není zpochybnit význam a existenci zisku 
při tvorbě hodnoty ale pokus o pohled na zisk ze zorného úhlu směny za 
současného zohlednění držby kapitálu.dále...,

Některé problémy volného pohybu zboží a kapitálu.
Je zřejmé, že tolik propagovaný a prosazovaný neoliberální 
model globalizovaného hospodářství vyvolal v západním světě velký problém, 
spočívající ve ztrátě strategické iniciativy vývoje hospodářství a tím 
celé společnosti. Teno stav se projevuje na třech všeobecně 
pozorovatelných faktorech:dále...,


Práce a kapitál
Společnost pro německý jazyk prohlásila v roce 2004 pojem Humankapital (humánní kapitál) 
za opovržení hodný výraz roku. (Unwort des Jahres) Toto rozhodnutí bylo odůvodněno
tím, že výraz humánní kapitál degraduje člověka na ekonomicky zajímavou veličinu.dále...,

Fondy
Spekulativní redistribuční systémy
Jako spekulativní redistribuční systém můžeme označit takový 
způsob hry, kdy jeden,nebo více hráčů vsadí do hry určitou hodnotu v očekávání, 
že výsledná výhra bude při rozdělení vyšší, jak byl vklad sám.dále...,